Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлагдлаа

download.jpg

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/38 тушаалаар “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг шинэчлэн баталлаа.

scroll to top