1.

2.

[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/496″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”] ТӨРИЙН БЭЛГЭ ТЭМДГИЙН ТУХАЙ [/button]

3.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/299″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”] ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ [/button]

4.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/344″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”] МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ [/button]

5.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/271″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай /5 бүлэг [/button]

6.

[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/487″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”] ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ [/button]

7.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/488″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Төрийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх тухай /нэг бүлэг 7 зүйл 1995.01.12/[/button]

8.[button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=565″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Хөдөлмөрийн тухай /15 бүлэг 142 зүйл 1999.05.14/[/button]

9.[button link=”http://http://www.legalinfo.mn/law/details/2″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Авлигын эсрэг хууль /3 бүлэг 18 зүйл 1996.04.05/[/button]

10.[button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=397″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай [/button]

11.

[button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=18″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тухай /5 бүлэг 21 зүйл 2001.12.27/ [/button]

12.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/500″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ[/button]

13.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/491″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ТӨРИЙН АУДИТЫН ТУХАЙ[/button]

14.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/504″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ТӨСВИЙН ТУХАЙ[/button]

15.[button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=418″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай /5 бүлэг 24 зүйл 2001.12.13/[/button]

16.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/280?lawid=280″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН  ТУХАЙ[/button]

17.[button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=498″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Төрийн нууцын тухай /5 бүлэг 25 зүйл 1995.04.18/[/button]

18.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/102?lawid=102″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]БАЙГУУЛЛАГЫН НУУЦЫН ТУХАЙ[/button]

19.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/537″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫН ТУХАЙ[/button]

20.[button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=54″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Архивын тухай хууль 4 бүлэг 27 зүйл 1998.01.02/[/button]

21.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/374″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”] МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ[/button]

22.[button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=294″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай / 4 бүлэг 21 зүйл 1995.04.17/[/button]

23.[button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=523″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Харилцаа, холбооны тухай /8 бүлэг 33 зүйл 2001.10.18/[/button]

24.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/574″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ[/button]

25.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/55/” color=”theme” size=”medium” target=”_self”]АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ[/button]

26.[button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=221″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Гамшгаас хамгаалах тухай хууль /7 бүлэг 36 зүйл 2003.06.30/[/button]

27.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/220″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ[/button]

28.[button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=513″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Улсын нөөцийн тухай /4 бүлэг 19 зүйл 2007.07.05/[/button]

29.[button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=216″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Газрын тухай /7 бүлэг 64 зүйл 2002.06.07/[/button]

30.[button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=8683″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Усны тухай /4 бүлэг 30 зүйл 1995.04.13/[/button]

31.[button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=8667″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Ойн тухай хууль /7 бүлэг 38 зүйл 2007.05.17/[/button]

32.[button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=8912″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Хүнсний тухай /5 бүлэг 18 зүйл 1999.10.07/[/button]

33.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/8670″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]АМЬТНЫ ТУХАЙ[/button]

34.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/97″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН ТУХАЙ[/button]

35.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/63?lawid=63″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ[/button]

36.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/10484″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ГАЗРЫН ТОСНЫ ТУХАЙ[/button]

37.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/218″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН ТУХАЙ[/button]

38.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/214″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ[/button]

39.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/520″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ[/button]

40.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/112″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Барилгын тухай /7 бүлэг 28 зүйл 1998.08.07/[/button]

41.[button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=314″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Малын удмын сан эрүүл мэндийг хамгаалах тухай /5 бүлэг 16 зүйл 2001.06.07/[/button]

42.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/526″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай /3 бүлэг 20 зүйл 2006.05.25/[/button]

43.[button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=8935″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Байгаль орчны хамгаалах тухай /7 бүлэг 39 зүйл 1995.03.30/[/button]

44.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/8665″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ[/button]

45.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/460″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ[/button]

46.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/9057″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЛИЙН ЭРГЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ ТУХАЙ[/button]

47.

[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/460″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ[/button]

48.[button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=471″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Таримал ургамлын үр сортын тухай /2 бүлэг 10 зүйл 1999.06.17/[/button]

49.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/232″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ДААТГАЛЫН ТУХАЙ[/button]

50.[button link=”http://www.legalinfo.mn/additional/?lawid=576″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай /7 бүлэг 25 зүйл 1994.06.13/[/button]

51.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/383″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ[/button]

52.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/390″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ[/button]

53.[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/8705″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]АЖИЛЛАСАН ЖИЛ, ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ НӨХӨН ТООЦОХ ТУХАЙ[/button]

54.

[button link=”http://www.legalinfo.mn/law/details/482″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ТЭТГЭМЖИЙН ДООД ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ[/button]

55.

[button link=”http://www.legalinfo.mn/annex/details/2744?lawid=2367″ color=”theme” size=”medium” target=”_self”]ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН
ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ[/button]

эл хараахан ороогүй байна.